Zilupē Saskaņas sarakstā vien 3 kandidāti - Ludzas Zeme

Zilupē Saskaņas sarakstā vien 3 kandidāti

0
(0)

Zilupes novads

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija kandidāti:

 1. Niks Murašovs
 2. Pāvels Kudrjavcevs
 3. Nikolajs Murašovs

Priekšvēlēšanu programma

Sociālais atbalsts

 • sniegt sociālo palīdzību trūcīgiem un maznodrošinātiem, kā arī vientuļiem iedzīvotājiem;
 • turpināt veidot efektīvu sociālo pabalstu piešķiršanas sistēmu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un represētajiem;
 • plānot jaunu sociālo pabalstu izveidi;
 • nodrošināt bezdarbnieku pārkvalifikāciju uz novadā pieprasītām profesijām;
 • sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem – bērna piedzimšanas pabalstu;
 • ievērot sociālā taisnīguma principus un cilvēktiesības;
 • atbalstīt pensionāru aktivitātes novadā, veicināt vienotas novada pensionāru apvienības izveidošanu.

Izglītība

 • nodrošināt visus pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • attīstīt interešu izglītības programmas, pulciņus un papildus nodarbības skolēniem ārpusstundu laikā;
 • pilnveidot materiāli tehnisko bāzi un informācijas tehnoloģijas izglītības iestādēs.

Kultūra

 • saglabāt visas izglītības un kultūras iestādes novadā, radīt iespējas to tālākai attīstībai;
 • atbalstīt latviešu un latgaliešu valodas, nacionālās tradīcijas un kultūras daudzveidības attīstību;
 • uzturēt jau esošus pilsētas bērnu rotaļlaukumus ekspluatācijas kārtībā un pilnveidot pagalmus ar jaunu rotaļu laukumu izveidi;
 • atbalstīt tradicionālo konfesiju dievnamus un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 • organizēt un piedalīties starptautiskos kultūras pasākumos novadā;
 • sadarboties ar tūrisma informācijas centriem;
 • sniegt atbalstu novada sporta, kultūras;
 • mākslas un jaunatnes darbības attīstību pasākumu organizēšanā un realizēšanā;
 • aktīvāk atbalstīt pašu jauniešu izstrādātos kultūras un atpūtas pasākumus, iesaistīt jauniešus novada pasākumu organizēšanā.

Medicīna

 • turpināt popularizēt veselīgu dzīves veidu novada iedzīvotāju vidū;
 • uzturēt FVP un ambulances, sadarboties ar ģimenes ārstiem;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.

Ekoloģija un vides aizsardzība

 • aizsargāt apkārtējo vidi un tās tīrību;
 • nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu;
 • veltīt pienācīgu uzmanību atkritumu apsaimniekošanai novada teritorijā;
 • turpināt pilnveidot sabiedriskās atpūtas vietas.

Sports

 • atbalstīt dažāda veida un sezonu sporta aktivitātes novadā;
 • pilnveidot novada sporta attīstības stratēģiju atbilstoši iedzīvotāju interesēm;
 • atbalstīt un piedalīties vasaras nometņu organizēšanābērniem;
 • piesaistīt sponsorus sporta pasākumu atbalstam novadā.

Domes un novadnieku attiecības

 • veidot pieejamu un vienkāršu savstarpējukomunikācijas modeli ar novada iedzīvotājiem;
 • nodrošināt budžeta līdzekļu izmantošanas caurspīdīgumu;
 • nodrošināt novada vadības pieejamību novada iedzīvotājiem;
 • nodrošināt kvalitatīvu, ātru pakalpojumu sniegšanu visās domes iestādēs;
 • turpināt aktīvi strādāt pie projektu izstrādes un finanšu līdzekļu piesaistes novada tālākai attīstībai.

Novada saimniecība

 • turpināt iesākto darbu īstenojot ceļu un ielu remontus arī pilsētas un novada nomalēs;
 • veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanu, palīdzēt ES finansējuma piesaisti māju siltuma ekonomijas pasākumu realizēšanā;
 • turpināt uzturēt kārtībā Otrā pasaules kara karavīru kapsētas.

Uzņēmējdarbība

 • atbalstīt vietējos uzņēmējus, maksimāli veicinot uzņēmējdarbību visā novadā;
 • atbalstīt mazo, vidējo uzņēmēju un zemnieku projektus, kas tendēti uz jaunu darba vietu veidošanu, piesaistot valsts, ES strukturālos fondus un ārzemju partnerus.

Publicēts 25 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0