Zemnieki sola izveidot pašvaldības policiju - Ludzas Zeme

Zemnieki sola izveidot pašvaldības policiju

0
(0)

Ludzas novads

Zaļo un zemnieku savienības kandidāti:

 1. Edgars Mekšs
 2. Juris Atstupens
 3. Olita Baklāne
 4. Arturs Isakovičs
 5. Valdis Maslovskis
 6. Raimonds Čakšs
 7. Andris Kozačkovs
 8. Juris Kovšels
 9. Arnolds Jakupāns
 10. Modris Keišs
 11. Einārs Timoškāns
 12. Skaidrīte Sandalāne
 13. Normunds Kulakovs
 14. Andris Valeinis
 15. Ilona Cibuļska
 16. Adrija Potaša
 17. Evelīna Oščenkova
 18. Kristaps Savickis

Priekšvēlēšanu programma

ZZS darbojas Ludzas novada domē jau kopš novada izveidošanas, strādājot pēc labākās sirdsapziņas, savu dzīves un darba pieredzi, zināšanas un labo gribu veltot mūsu novada izveidošanai, sakārtošanai, attīstībai un izaugsmei. Savus solījumus esam pildījuši.

Mēs turpināsim iesāktos un uzsāksim jaunus darbus, lai kopā ar iedzīvotājiem veidotu Ludzas novadu par drošu, sakārtotu, ekoloģiski tīru, ekonomiskai izaugsmei un ģimenisku pamatvērtību stiprināšanai labvēlīgu vidi, kas nodrošina ikviena cilvēka pamatvajadzības pēc tiesiskas un sociālas aizsardzības, veselības aprūpes, izglītības un kultūras pieejamības, mīlestības un cieņas pilnas dzīves pašiem savā zemē.

Mūsu komandas darbība būs atklāta, stabila un prognozējama. Dzīvosim novadā, kura pamatvērtības vienmēr ir bijušas un būs: CILVĒKS. VIDE. DARBS.

Budžets un pārvalde:

 • Saimnieciski, pārdomāti, loģiski pamatoti un racionāli izlietosim pašvaldības budžeta līdzekļus un resursus pašvaldības funkciju realizēšanai;
 • Saglabāsim un pilnveidosim rīcības spējīgas pašvaldības iestādes;
 • Panāksim SIA „Ludzas Apsaimniekotājs” darba kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu.

Ekonomika un uzņēmējdarbība:

 • Veicināsim investīciju piesaisti Ludzas novadam;
 • Sakārtosim pašvaldības infrastruktūras objektus, kas sekmēs uzņēmējdarbības attīstību;
 • Veicināsim uzņēmējdarbību un jaunu darbavietu izveidi, nodrošinot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi;
 • Atbalstīsim uzņēmējus, zemniekus un lauksaimniekus, priekšroku dodot novada ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem;
 • Līdzfinansēsim jaunus biznesa ideju projektus, īpaši atbalstot uz jaunām tehnoloģijām balstītu uzņēmējdarbību.

Novada infrastruktūras attīstība:

 • Izstrādāsim mērķtiecīgu pilsētas ielu un lauku ceļu sakārtošanas darbu programmu, ilgtermiņā paredzot noasfaltēt visas pilsētas ielas;
 • Piesaistīsim ES līdzekļus pašvaldības infrastruktūras objektu, ielu un lauku grants ceļu sakārtošanai;   
 • Turpināsim ūdenssaimniecības objektu sakārtošanu un modernizāciju Ludzā un pagastos, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus;
 • Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, iekšpagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu;
 • Nodrošināsim vides pieejamību, pielāgojot infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:

 • Attīstīsim veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un dažādību;
 • Pilnveidosim esošo sociālo pabalstu sistēmu, nodrošinot līdzsvarotu un godīgu sociālo palīdzību;
 • Pilnveidosim sociālos pakalpojumus, izveidojot multifunkcionālo dienas centru, nakts patversmi un sociālās palīdzības punktus iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai;
 • Atbalstīsim ģimenes, kas audzina bērnus, īpaši daudzbērnu ģimenes;
 • Attīstīsim medicīnas centru un paplašināsim sniegto pakalpojumu klāstu novada iedzīvotājiem;
 • Veicināsim nepieciešamo ārstu-speciālistu piesaistīšanu.

Izglītība, kultūra, sports:

 • Nodrošināsim līdzsvarotu izglītības un kultūras procesu attīstību un pieejamību visā novadā;
 • Uzlabosim un modernizēsim vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi;
 • Sakārtosim izglītības iestāžu infrastruktūru un uzlabosim materiāltehnisko bāzi – veiksim energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus Pildas pamatskolā, ierīkosim aktīvās atpūtas laukumu pie Ludzas Mūzikas pamatskolas un LPĢ 2. korpusa;
 • Uzbūvēsim baseinu Ludzā, lai attīstītu katra bērna peldētprasmi;
 • Izstrādāsim stipendiju piešķiršanas kārtību vidusskolniekiem par augstiem sasniegumiem mācībās;
 • Nodrošināsim bezmaksas bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • Sakārtosim sporta infrastruktūras objektus novadā, uzsāksim stadiona „Vārpa” projektēšanu;
 • Atbalstīsim NVO darbību, jauniešu iniciatīvas, talantīgus cilvēkus, pašdarbības kolektīvus un sportistus;
 • Atbalstīsim jauniešu nodarbinātību vasaras laikā.

Vide. Daba. Tūrisms:

 • Labiekārtosim pilsētas parku, atpūtas vietas un peldvietas, izveidosim jaunas – pie Dunakļu, Cirmas un Runtortas ezera;
 • Pavairosim zivju resursus publiskajās ūdenstilpnēs, veicinot mūsu novada pievilcību makšķerniekiem un citiem aktīvās atpūtas cienītājiem;
 • Veicināsim lauku tūrisma attīstību;
 • Uzlabosim atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu un šķirošanu;
 • Pastiprināsim vides aizsardzības pasākumus.

Sabiedriskā kārtība:

 • Izveidosim pašvaldības policiju, kas sadarbībā ar Valsts policiju darbosies ne tikai sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, bet arī dabas resursu izmantošanas un saistošo noteikumu kontrolē;
 • Attīstīsim video novērošanas sistēmu, drošības nodrošināšanai.

Publicēts 24 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0