Valsts kontrole: Ludzas apsaimnieko- tājs maldina - Ludzas Zeme

Valsts kontrole: Ludzas apsaimnieko- tājs maldina

1
(1)

Laikrakstā Ludzas Zeme šā gada 26. aprīlī ir publicēts raksts Ludzas apsaimniekotājs grib du­bultot maksu par atkritu­miem. Valsts kontrole ir sagatavojusi viedokli par SIA Ludzas apsaimnie­kotājs rīcību un lūdz Jūs to publicēt laikrakstā, ņemot vērā rakstā norā­dīto mal­dinošo infor­māciju, ka atkritumu apsaim­niekošanas maksu tiek plānots palielināt Valsts kontroles revīzijas rezultātā.

Šā gada 22. martā Valsts kontrole publiskoja SIA Ludzas apsaimniekotājs revīzijas rezultātus. Revīzijā tika secināts, ka Ludzas novada iedzīvotāji pusotra gada laikā ir pārmaksājuši 54 944 eiro par atkritumu apsaimniekošanu.

Valsts kontrole norādīja uz šādas situācijas iemesliem. Pirmkārt, SIA Ludzas apsaim­nie­kotājs izmantojusi sev labvēlīgu atkritumu apsaimnie­ko­šanas maksas aprēķina metodiku, kā rezultātā iedzīvo­tāji maksājuši arī par faktiski neradītu atkritumu apsaimnieko­šanu un apglabāšanu poligonā. Otrkārt, SIA Ludzas apsaimnie­kotājs nepamatoti iekasējusi maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu arī no tiem dzīvok­ļiem, kuros nav deklarē­tas personas.

Revīzijas rezultātā Valsts kontrole aicināja SIA Ludzas apsaimniekotājs līdz šī gada 1.septembrim iesniegt Ludzas novada pašvaldībai apstiprinā­šanai preci­zētu atkritumu ap­saimniekošanas maksas ap­rēķinu, saskaņā ar kuru iedzīvo­tājiem būtu jāmaksā tikai par viņu faktiski radīto atkritumu apsaimnieko­šanu.

Valsts kontrole bija patīkami pār­steigta, konstatējot, ka SIA Ludzas apsaimniekotājs, pat nesagaidot Valsts kontroles noteikto termiņu, pārsteidzoši operatīvi pārrēķināja apsaimnie­košanas maksu, lai tālāk to virzītu apstiprināšanai Ludzas novada pašvaldībā.

Tomēr, iepazīstoties ar laikrakstā Ludzas Zeme  sniegto informāciju par veikto pārrēķi­nu, sekoja nepatīkama vilšanās. Izrādās, ka atkritumu apsaim­nie­ko­šanas maksu, pretēji Valsts kontroles aicinājumam, tiek plānots nevis samazināt, bet palielināt, turklāt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu gandrīz divkārt, — no 4,74 eiro līdz 8,23 eiro — par kubik­metru.

No rakstā sniegtās informā­cijas ir secināms, ka SIA Ludzas apsaimnieko­tājs nav grozījusi jeb samazinājusi maksas aprēķinu tajās sadaļās, uz kurām iepriekš norādīja Valsts kontrole (faktiski nera­dītu atkritumu apglabāšana poligonā un nepamatoti iekasēts dabas resursu nodoklis). Tā vietā SIA Ludzas apsaim­nieko­tājs ir palielinājusi atkritumu savākšanas un pārvadāšanas izmaksas, kuru apmēru Valsts kontrole revīzijā nevērtēja.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Valsts kontrole aicina pašval­dību un/vai tās kapitālsabiedrību neizplatīt maldinošu informā­ciju par Valsts kontroles ietei­kumiem, iespējams, šādi iz­man­tojot Valsts kontroles revīziju tādu mērķu sasniegša­nai, par kuriem Valsts kontrole nav informēta.

Valsts kontrole arī sagaida, ka atbilsto­ši Atkritumu apsaimnie­košanas likuma prasībām Lu­dzas novada pašvaldība nodrošinās pārraudzību pār tās kapitāl­sabiedrību — SIA Ludzas apsaimnieko­tājs, rūpīgi izvēr­tējot komersanta iesniegtos aprēķinus, tajā skaitā izmaksu pieauguma pamatotību, kā arī no­drošinās, ka aprēķinā tiek ņemti vērā Valsts kontroles ietei­kumi, kuru izpildes gadī­jumā atkritumu apsaim­nieko­šanas maksas attiecīgajām sadaļām būtu jāsamazinās.

Uzziņai: SIA Ludzas apsaim­iekotājs 2015.gadu atkritumu apsaimniekošanas nozarē no­slēdza ar peļņu 34 740 eiro ap­mērā. Nozare ietver ne tikai sadzīves atkritumu, bet arī ap­zaļumošanas un lab­iekār­tošanas rezultātā radīto atkritumu un lielgabarīta atkritumu apsaim­nieko­šanu, kā arī asenizācijas pakalpoju­mus.

Publicēts 09 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 1 / 5. 1