Sociālistiskā partija paplašinās ekonomiskos kontaktus ar Krieviju - Ludzas Zeme

Sociālistiskā partija paplašinās ekonomiskos kontaktus ar Krieviju

0
(0)

Ludzas novads

Latvijas Sociālistiskās partijas kandidāti:

 1. Voldemārs Dibaņins
 2. Zinaīda Buliga
 3. Sergejs Bogdanovs
 4. Dmitrijs Šladts
 5. Sergejs Timofejevs
 6. Jeļena Petrova
 7. Sergejs Butrims
 8. Fjodors Fiļimonovs
 9. Māra Ivanova
 10. Aleksejs Averčenko
 11. Vladimirs Pedāns
 12. Aiga Žilinska
 13. Ēriks Gecevičs
 14. Ņina Gagarina
 15. Arnis Pudans
 16. Tamara Ļaļina
 17. Ņina Tihoņenoka
 18. Albīna Bokiša

Priekšvēlēšanu programma

Latvijas Sociālistiskā partija piedalās vēlēšanās ar mērķi novērst trūkumus un nepilnības, ko iedzīvotāji saskata pašvaldības darbā, jo tieši iedzīvotāju interešu aizsardzība ir katra deputāta pienākums. Panāksim atklātību domes darbā, jo jāzina – kas, kad un kāpēc mūsu vārdā tiek lemts. Nodrošināsim domes sēžu video translēšanu. Padarīsim efektīvu un caurskatāmu domes uzņēmumu darbību – Ludzas apsaimniekotājs un Ludzas medicīnas centrs, precīzi nosakot katra uzņēmuma vadītāja personīgo atbildību par darba rezultātiem.

Samazināsim birokrātisko lēmumu pieņemšanas procedūru līdz minimumam vadoties pēc principa “nevis iedzīvotāji pašvaldībai, bet pašvaldība iedzīvotājiem”. Izveidosim vienas pieturas aģentūru.

Tautsaimniecība:

 • Uzskatām, ka prioritāra loma ir uzņēmējdarbības attīstībā-jaunu darbavietu radīšanā.
 • Atbalstīsim topošos un esošos uzņēmējus konsultējot, sniedzot juridisko un citu nepieciešamo palīdzību ES fondu apguvē un LSEZ iespēju izmantošanā.
 • Paplašināsim ekonomiskos kontaktus ar Baltkrieviju un Krieviju.
 • Radīsim priekšnoteikumus jaunu ražošanas uzņēmumu ienākšanai Ludzas novadā.
 • Līdzfinansēsim uzņēmumu attīstības vai ražošanas paplašināšanas projektus pēc publiskā un privātā partnerības principa.
 • Uzturēsim efektīvu dialogu ar uzņēmēju konsultatīvo padomi.
 • Sakārtosim ceļus, ielas, pagalmus un mājām pieguļošās teritorijas.
 • Līdzfinansēsim māju komunikāciju nomaiņas un siltināšanas projektus.
 • Izveidosim iedzīvotāju konsultatīvo padomi kas pildīs sabiedrības kontroles funkciju.
 • Nodrošināsim ērtāku lauku konsultanta pakalpojumu pieejamību novada zemniekiem.
 • Paredzēsim nodokļu atlaides visiem uzņēmējiem, kas uzsāk vai jau nodarbina cilvēkus.

Sociālā politika:

 • Veicināsim sociālo māju izveidi. Katram maznodrošinātajam un ģimenei ir jābūt garantētām tiesībām uz savu mājokli.
 • Palīdzēsim iedzīvotājiem tiesību aizsardzībā. Bezmaksas juridiskās konsultācijas.
 • Saglabāsim esošos pabalstus- pilnveidojot un ieviešot jaunas atbalsta formas.
 • Nepieļausim Ludzas medicīnas centra likvidāciju un pakalpojumu loka samazināšanu.
 • Nodrošināsim feldšeru punktu darbību pagastos.
 • Nodrošināsim bezmaksas pusdienas visiem PII bērniem un 1.-9.klašu skolēniem.
 • Organizēsim zupas virtuvi maznodrošinātajām un trūcīgām personām.
 • Nepieļausim par parādiem izlikt no dzīvokļiem ģimenes ar bērniem, vientuļos pensionārus, invalīdus.

Izglītība, kultūra un sports:

 • Pilnveidosim izglītības un kultūras iestāžu materiāli-tehnisko bāzi.
 • Saglabāsim esošo skolu un PII tīklu primāri atbalstot obligāto izglītību.
 • Nodrošināsim interešu, profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītības pieejamību.
 • Atbalstīsim kultūras iestāžu, nacionālo biedrību un sabiedrisko organizāciju pasākumus.
 • Organizēsim skolēnu nodarbināšanu un atpūtas nometnes vasaras brīvdienās.
 • Sniegsim atbalstu jaunajiem talantiem izveidojot speciālo atbalsta fondu.
 • Atbalstīsim pašu jauniešu izstrādātos kultūras un atpūtas projektus.
 • Rīkosim pilsētas jubilejas svētkus reizi piecos gados.
 • Atbalstam baseina celtniecību Ludzā.
 • Ik gada pasākumu plānā iekļausim uzvaras par fašismu pasākumu.

Sabiedriskā kārtība, saimniecība:

 • Sadarbībā ar policiju nodrošināsim kārtību masu pasākumos un ikdienā, pievēršot īpašu uzmanību vēlām vakara stundām.
 • Nekādu jaunu Gaismas dārzu vai Saules pulksteņu bez novada iedzīvotāju akcepta.
 • Atbalstīsim novērošanas kameru uzstādīšanu vietās, kuras ieteiks iedzīvotāji.
 • Neatbalstīsim ārvalstu bruņoto spēku izvietošanu novada teritorijā.
 • Rūpēsimies par komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un tarifu samazināšanu.
 • Uzturēsim kārtībā novada kapsētu teritorijas un kritušo karavīru piemiņas vietas

Mēs apzināmies, ka vislabākā programma būs tikai tukša skaņa, ja nebūs cilvēku, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par to izpildi. Sociālistiskajā partijā tādi cilvēki ir un nāk ar piedāvājumu aktīvi iesaistīties novada attīstībā.

Publicēts 24 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0