Sanāksmē iepazīstinās ar Numernes vaļņa dabas aizsardzības plāna izstrādi - Ludzas Zeme

Sanāksmē iepazīstinās ar Numernes vaļņa dabas aizsardzības plāna izstrādi

Sanāksmē iepazīstinās ar Numernes vaļņa dabas aizsardzības plāna izstrādi
0
(0)

14. septembrī plkst. 14.00 Salnavas kultūras namā, Liepu ielā 1, Salnavā, notiks informatīva sanāksme par dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plāna uzsākšanu turpmākajiem 12 gadiem, informē pašvaldība.

Sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka „Numernes valnis” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem, aktivitātēm, iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties atbalsta maksājumiem par bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos un iespēju pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Dabas parks „Numernes valnis” izveidots 2004. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kopējā platība sastāda 981 ha. „Numernes valnis” ir viena no lielākajām Latvijas osveida grēdām, tā uzskatāma par unikālu ģeoloģisku un botānisku objektu. Teritorijai raksturīga liela floras daudzveidība – uz „Numernes vaļņa” sastopamas Latvijas dienvidaustrumu daļai raksturīgas sugas, bet reljefa pazeminājumos un purvos – reliktas dažu okeānisku augu sugu atradnes, purvi bagāti ar orhideju dzimtas sugām. Dabas parkā atrodas viena no Latvijā lielākajām un vitālākajām dzeltenās dzegužkurpītes atradnēm, kā arī plašas audzes veido meža silpurene. Vaļņa pakājē izveidojušies zāļu un pārejas purvi.

Dabas parkā „Numernes valnis” ir jānodrošina gan Latvijas, gan Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu saglabāšana. Viens no dabas aizsardzības plāna uzdevumiem ir izvērtēt biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus, ņemot vērā teritorijas saimniecisko izmantošanu, kā arī tās sociālekonomiskos aspektus, reģiona attīstību un iedzīvotāju intereses.

Iedzīvotāji, zemju īpašnieki, uzņēmēji un visus pārējie, kam interesē dabas parka „Numernes valnis” turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana ir aicināti iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Daugavpils Universitāte, adrese: Vienības ielā 13, Daugavpils, LV-5400, www.du.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2018. gada 10. septembrim, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Uldim Valainim: uldis.valainis@biology.lv.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0