No sirds Latvijai izveidos Ludzas pludmalē gaismas strūklaku ansambli - Ludzas Zeme

No sirds Latvijai izveidos Ludzas pludmalē gaismas strūklaku ansambli

0
(0)

Ludzas novads

No sirds Latvijai kandidāti:

 1. Dainis Narnickis
 2. Valentīna Lazovska
 3. Uldis Mortuzāns
 4. Vladimirs Sankovs
 5. Artūrs Mortuzāns
 6. Gaitis Barkāns
 7. Grigorijs Koržavins
 8. Aivars Stripkans
 9. Jānis Eriņš

Priekšvēlēšanu programma

Mūsu mērķis: Ludzas novada ilgtspējīga attīstība, balstoties uz profesionālu un atbildīgu sadarbību visos līmeņos, lai nodrošinātu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu.

Mūsu pārliecība: pašvaldībai jākļūst par iedzīvotājiem un uzņēmējiem patiesi draudzīgu institūciju. Esam gatavi uzņemties atbildību un strādāt sava novada labā, lai katrs novada iedzīvotājs justos vajadzīgs un aprūpēts.

Mērķa īstenošanai turpmākajos četros gados risināmie uzdevumi:

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe:

 • saglabāt sociālo palīdzību līdzšinējā apjomā;
 • palielināt bērna dzimšanas pabalstu līdz 500 euro;
 • pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz 280 euro mēnesī, vienreiz gadā piešķirt komunālajiem maksājumiem (kurināmā iegādei) vai veselības izdevumiem;
 • palielināt pabalstu represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā pasaules kara veterāniem un Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem līdz 100 euro gadā;
 • noteikt garantēto minimālo ienākumu līmeni mēnesī bērnam 70 euro apmērā, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam 120 euro;
 • ik gadu piešķirt materiālu atbalstu 30 labākiem novada medicīnas darbiniekiem.

Izglītība, kultūra un sports

 • paaugstināt izglītības kvalitāti, atbalstot pedagogu tālākizglītību;
 • ik gadu piešķirt materiālu atbalstu 30 labākiem novada pedagogiem par personisko darba ieguldījumu;
 • materiāli atbalstīt talantīgu jauniešu no maznodrošinātām ģimenēm studijas, piešķirot stipendiju, paredzot pienākumu pēc studiju pabeigšanas nostrādāt novadā vismaz 3 gadus;
 • veicināt visu vecumu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību izglītības, kultūras un sporta jomā;
 • rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu, latgaliešu valodas izmantošanu, veidojot pievilcīgu novada tēlu;
 • palielināt Ludzas pilsdrupu izmantošanas iespējas iedzīvotāju kultūras, izglītības un izklaides vajadzību pilnvērtīgai nodrošināšanai.

Vide un infrastruktūra

 • nepieļaut komunālo infrastruktūru nepārdomātu pārņemšanu un nodošanu privātajam sektoram;
 • rūpēties par komunālo pakalpojumu kvalitāti un izmaksu samazināšanu, optimizējot resursus un izskaužot nelietderīgus tēriņus;
 • sekmēt SIA „Ludzas apsaimniekotājs” attīstību, lai arvien sekmīgāk apmierinātu patērētāju vēlmes un tirgus prasības;
 • veicināt ES līdzekļu piesaisti daudzdzīvokļu māju inženierkomunikāciju modernizēšanai un energoefektivitātes uzlabošanai;
 • ik gadu budžetā energoefektivitātes pasākumiem, iekšpagalmu, piebraucamo ceļu, transporta stāvvietu un bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai paredzēt līdzfinansējumu;
 • materiāli atbalstīt biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas, šim mērķim budžetā ik gadu paredzot finansējumu;
 • organizēt „Zaļo tirdziņu” vietējo ražotāju un zemnieku produkcijas realizācijai;
 • turpināt novada ielu un ceļu uzlabošanu;
 • Ludzas pludmalē izveidot gaismas strūklaku ansambli;
 • veicināt siltumenerģijas ražošanas tarifu samazināšanu.

Pārvalde

 • nodrošināt politisko un saimniecisko procesu caurspīdīgumu, atklātību un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību novada attīstībā;
 • veikt pašvaldības iestāžu funkciju auditu, izveidot skaitliski nelielu, labāk atalgotu un rezultatīvu pārvaldi bez pārspīlētas birokrātijas.

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība

 • izmantot publiskās un privātās-partnerības principu pašvaldības funkciju izpildei;
 • veicināt novada uzņēmējus piesaistīt ES līdzekļus savas konkurētspējas celšanai, sniedzot konsultācijas ES struktūrfondu apguvē;
 • iesaistīt skolēnus vasaras brīvlaikā teritorijas labiekārtošanas darbos, tos materiāli atbalstot;
 • atbalstīt mazo un vidējo komercsabiedrību projektus, kas veicina nodarbinātību novadā, budžetā ik gadu paredzot līdzfmansējumu;
 • veicināt darbavietu radīšanu, sniedzot atbalstu un izglītojot iedzīvotājus par uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanas iespējām novadā.

Reāls atbalsts konkrētam cilvēkam!

Publicēts 25 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0