Latgales partija stingri uzraudzīs Ludzas apsaimniekotāju - Ludzas Zeme

Latgales partija stingri uzraudzīs Ludzas apsaimniekotāju

0
(0)

Ludzas novads

Latgales partijas kandidāti:

 1. Alīna Gendele
 2. Aivars Meikšāns
 3. Viesturs Rancāns
 4. Lolita Greitāne
 5. Svetlana Rjutkinena
 6. Jānis Ivulāns
 7. Dmitrijs Gojevs
 8. Vera Putāne
 9. Eleonora Obrumāne
 10. Regīna Vorobjova
 11. Andrejs Rasimenoks
 12. Oļegs Bobrovskis
 13. Līga Kondrāte
 14. Imants Bogomols
 15. Laila Pančaka
 16. Guntars Losevičs
 17. Māris Losāns
 18. Andris Vengra

Priekšvēlēšanu programma

Kopā Ludzas novada izaugsmei! Latgales partijas mērķis ir veicināt novada attīstību, lai katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa nacionālās, reliģiskās piederības un sociālā statusa, nodrošinātu materiālo un garīgo labklājību.

Darba pamatprincipi – godīgums, atklātība, profesionalitāte, godprātība, deputātu un pašvaldības darbinieku atbildība iedzīvotāju priekšā, pieņemot un izpildot skaidri pamatotus politiskos un saimnieciskos lēmumus.

Apņemamies turpināt un pabeigt iesāktos darbus:

 • Ceļu, ielu rekonstrukciju pilsētā un laukos, parka celiņu atjaunošanu.
 • Pabeigt baseina būvniecību 2018.gadā. 3. Izbūvēt bērnu rotaļu laukumus.
 • Lai izskaustu ūdens patēriņa starpību, modernizēt ūdens uzskaites mehānismu, piesaistot ES finansējumu.
 • Piesaistīt ES fondu finansējumu infrastruktūras sakārtošanai.
 • Atbalstīt poliklīnikas un slimnīcas darbību, piešķirot finanšu līdzekļus projektu realizācijai. Piešķirt stipendijas topošajiem ārstiem.
 • Modernizēt Ludzas pilsētas ģimnāzijas mācību vidi.

Tāpat kā līdz šim iestāsimies par pašvaldības finansiālu atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām un palīdzēsim sociāli neaizsargātajām personām :

 • Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas un namu tehniskā stāvokļa uzlabošanas projektus, vecpilsētas namu fasāžu atjaunošanas darbus.
 • Stingri uzraudzīsim SIA “Ludzas apsaimniekotājs” uzticēto funkciju izpildes kvalitāti, savlaicīgumu, līdzšinējo apkures tarifu, vienu no zemākajiem Latvijā, saglabāšanu, kā arī citu pakalpojumu izcenojumus. Atbalstīsim kanalizācijas tīklu paplašināšanu,izveidosim pirti.
 • Nodrošināsim pašvaldības un komunālo pakalpojumu pieejamību lauku teritorijā.
 • Rūpēsimies par kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, veidojot Ludzu par pievilcīgu galamērķi tūristiem.
 • Uzsāksim ezeru apsaimniekošanas plāna izveidi un realizāciju.
 • Palīdzēsim sabiedriski nozīmīgās nevalstisko organizāciju un reliģisko konfesiju iniciatīvās.

Bērni un jaunieši – mūsu novada un Latvijas nākotnes veidotāji.

 • Nodrošināsim novada bērniem vietas un bezmaksas ēdināšanu pašvaldības bērnudārzos.
 • Rūpēsimies par kvalitatīvas izglītības iegūšanu novada skolās: atbilstoši mūsdienu prasībām pilnveidosim mācību bāzi, atbalstīsim pedagogu iniciatīvas mācību procesa modernizēšanai, finansiāli un morāli motivēsim talantīgos, uzņēmīgos skolu jauniešus izglītības iegūšanā. Dažādosim profesionālās izglītības programmu realizāciju Ludzā.
 • Izremontēsim kinoteātra ēku, kurā būs daudzveidīgas iespējas attīstīt savus talantus un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Uzsāksim pilsētas stadiona renovāciju.
 • Divkāršosim finansējumu jauniešu nodarbinātības programmai vasarā, kā arī piešķirsim līdzekļus nometņu organizēšanai.
 • Atbalstīsim interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību mākslā, mūzikā, sportā, bērnu un jauniešu piedalīšanos dažādas pasākumos.

Pensionāri – dzīves gudrība un pieredze.

 • Attīstīsim mājas aprūpes pakalpojumus, lai neviens nejustos vientuļš.
 • Mazo pensiju saņēmējiem palielināsim pabalstu medicīnas pakalpojumiem un medikamentu iegādei līdz 100 eiro.
 • Turpināsim jau iedibināto labo praksi – piedāvāsim pensionāriem un invalīdiem dažāda veida radošās darbnīcas un nodarbības.
 • Izveidosim dienas centru.
 • Nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību katrā pagastā, iestāsimies par novada pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāti.
 • Ieviesīsim sabiedriskā transporta biļešu apmaksas atvieglojumus pensionāriem un invalīdiem.

Ģimene – sabiedrības pamats

 • Lai nodrošinātu darba vietas un stabilus ienākumus ģimenēm, veidosim labvēlīgu tautsaimniecības vidi: piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, izveidosim Latgales speciālo ekonomisko zonas teritoriju, piešķirsim nekustamā īpašuma nomas tiesības, nodrošināsim dokumentu ātru noformēšanu pastāvošo un jauno ražotņu izveidei. Dubultosim finansējumu biznesa ideju realizācijai.
 • Atbalstīsim dzīvojamās platības saņemšanā ģimenes ar bērniem.
 • Turpināsim nodrošināt bezmaksas pusdienas novada skolu 1.-9. klašu skolēniem, paplašināsim šo pasākumu 10.-12.klasēm.
 • Atbalstīsim daudzbērnu ģimenes, paredzot finansiālo atbalstu.
 • Kultūras un sporta pasākumu plānu veidosim, ievērojot visu paaudžu pārstāvju intereses. Uzturēsim daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras un sporta vidi.
 • Turpināsim sakopt pilsētu un lauku ciematus.
 • Sadarbojoties ar Valsts policiju, strādāsim pie drošas vides nostiprināšanas. Iestāsimies par Valsts pakalpojumu pieejamību Ludzā. Esam gatavi uzklausīt un atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas.

Publicēts 24 APRĪLIS 2017

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 0 / 5. 0