Kārsavas domei ir, ko slēpt - Ludzas Zeme

Kārsavas domei ir, ko slēpt

5
(1)

Kārsava jau līdz šim, LZ analizējot tās mājas­lapu, dara visu, lai vē­lētāji aizvien mazāk zinātu par to, kas notiek domē.Atgādināsim, ka Lu­dzas Zemē ir vērsušies kārsavieši, kuri pauda neapmierinātību par nesaprotamo situāciju, kad Vera Lipska skaitās domes jurists (tas norādīts Kārsavas domes mājas­lapā). Dome savus cilvē­kus sūta konsultēties pie V. Lipskas, kura gan par konsultāciju no cilvēkiem prasa naudu. Kā atzina Advokātu padomē, šāda situācija ir maldinoša un nedrīkst pastāvēt. Proti, ja juriste saņem maksu pašvaldībā, tad skaidri jānorāda cilvēkiem, kad viņa ir jurists un kad strādā pri­vāti kā advokāts. Tas atrisināms esot ar darba laiku norādi uz juristes durvīm, kas šobrīd netiek darīts.Nez  kādēļ atrakstās  VorkalisLudzas Zeme uzdeva Kār­savas domes vadītājai Inārai Silickai rakstiskus jautājumus, uz kuriem gan saņēmām rakstis­kas atbildes nevis no pašas I. Si­lic­kas, bet gan no izpild­di­rekto­ra T. Vorkaļa. Tas, kā teic ju­ris­ti, acīm­redzot tiek darīts, lai mazinātu atbildību par izsū­tīto dokumentu. Juridiski             T. Vor­kalis nav tā persona, kura par šā­du atbildi atbildīga pilnā likuma izpratnē.Cik noprotams, Ludzas Ze­mei atbildi par sevi pašu saga­tavoja tā pati domes juriste             V. Lipska. Vēl intere­santāk, ka tad, kad redakcija telefonsarunā pieprasīja Silickas kundzei pašai parakstīt atbildi un uzlikt zīmo­gu uz šī dokumenta, viņa attei­cās to darīt, lai gan neatrodas atva­ļinājumā.Uz  ko  tautaskalpi  neatbildAtgādināsim, ka V. Lipskai ar domi slēgts nevis darba lī­gums, bet gan uzņēmuma lī­gums. Tas šoreiz, kā izriet no Vorkaļa atbildes, esot par pa­ma­tu tam, kāpēc dome atsakās informēt avīzi par to, cik daudz maksā V. Lipskai par pakal­pojumiem, aizbildinoties ar datu aizsardzības likumu.  Pub­licējam, uz kādiem jautājumiem Kārsavas dome neatbildēja, pareizāk sakot, aizbildinājās ar visādām muļķībām.LZ jautā. Cik šā gada martā un aprīlī V. Lipska ir saņēmusi par saviem jurista pakalpoju­miem no domes, balstoties uz uz­ņēmuma līgumu un citiem dokumentiem? Kāda ir tīrā viņas kontā no Kārsavas domes aprīlī un martā ieskaitītā naudas summa?Skaitļus dome neuzrakstīja.LZ jautā. Lūdzu pievienot ar V. Lipsku noslēgtā uzņēmu­ma līguma kopiju. Ko­piju nepievienoja. Tiešām paliek in­te­resanti, kāds gan ir līguma sa­turs. Iespējams, daudz sensa­cio­nālāks nekā redakcija domāja, kad izsūtīja jautājumus.Īpatnējie  skaidrojumiLZ jautā. Vai un kad dome grasās nodalīt advokātes/juristes V. Lipskas privāto darbu no darba domē. Lūdzu iepazīstiniet ar to, kāds ir vai būs domes līguma darbinieces darba laiks, kad pie viņas var vērsties Kārsa­vas novada iedzīvotāji.Necitējam garo atbildi, bet pašu galveno, ka jurists, izrādās, nepieņem iedzīvotājus. Juridis­kie pakalpojumi tiek sniegti pašvaldībai, ne iedzīvotājiem.Tātad, kad kārsaviešus domes amatpersonas sūta konsultēties pie juristes, tas automātiski no­zīmē, ka dome nodrošina advo­kātei maksas klientus. Tie­šām interesants ciešas sadarbības fakts. LZ jautā. Sakarā ar kādiem apstākļiem ar V. Lipsku ir uzņē­muma līgums, nevis darba lī­gums?Atbilde. Pakalpojuma līgums domei ir izdevīgāks nekā darba līgums, jo izmaksas ir mazākas, nekā tās būtu algojot štata juris­tu, par kuru būtu jāsamaksā darba devēja sociālais nodoklis, jo nodokļus valsts budžetā               V. Lips­­ka pārskaita pati kā pašnodarbināta persona. Dome nemaksā V. Lipskai Darba liku­mā paredzētos pabalstus, sociā­lās garantijas vai atvieglo­jumus (atvaļinājuma pabalsts, prēmijas, virsstundas, kā arī nemaksā ceļa izdevumus brauk­šanai uz tiesām, komandējumus u.t.t.)Patiesībā šāds līgums, kā Ludzas Zemei komentē juristi, slēgts divu iemeslu dēļ – lai          V. Lipskai nebūtu jāatrodas darbā un viņa varētu nodarboties ar personiskajām lietām jebkad un jebkur, bet vienlaikus sa­ņem­tu labu naudu. Un otrs iemesls – lai nevajadzētu aizpildīt amat­personas deklarāciju un atskai­tīties par saviem ienākumiem. Smalks juridisks triks.LZ jautā. Cik darba stundas nostrādājusi un kādus konkrētus darbus V. Lipska veikusi Kārsavas domē aprīlī?V. Lipskai nav darba stundu, jo viņa nav darba attiecībās ar domi.Tālāk atbildi necitējam, jo kon­krētas atskaites par aprīlī veiktajiem darbiem nav, ir tikai apraksts, ko juriste dara domē principā. No tā jāsecina, ka ap­rīlī droši vien V. Lipska gandrīz neko nav darījusi par saņemto naudu.Pašvaldība  rīkojasnelikumīgiLudzas Zeme sazinājās ar vairākiem juristiem Rīgā. Tie, kas specializējas vārda brīvības aspektos un Likumā par presi un citiem masu informācijas lī­dzekļiem, iepazīstoties ar si­tuāciju, skaidroja, ka šai gadī­jumā notiek klaja informācijas slēpšana, pašvaldība nedrīkst noklusēt pieprasīto informāciju. Redakcija ar šo atbildi var droši vērsties tiesā. Pašvaldības aizbildi­nā­šanās ar personas datu aizsardzības likumu saistībā ar V. Lipsku esot absurds, jo līgums, kas noslēgts starp juristi un domi, drīzāk nozīmē, ka tas ierindojams iepirkumu sadaļā. Proti, ja, izlasot, par kādu samaksu V. Lipska sniedz domei pakalpojumus, ieradīsies jurists, kurš piedāvās šādus pakalpojumus krietni lētāk, domei faktiski būs jāizsludina iepirkums uz šo darbu veikšanu un jāslēdz līgums ar izdevīgāko piedāvātāju, īpaši, ja dome maksā V. Lipskai gadā vairāk par 4000 eiro. Kā šo parādību komentē Valsts kontrolē, šādi līgumi ir stipri apšaubāmi paš­valdībās, cita lieta, ka atļauti firmās. Un, kad Valsts kontrole pārbauda naudas lietderīgu vai nelietderīgu izmantošanu, tad šī ir pozīcija, par kuru var tikt uzlikts sods.Eksperts iesakasūdzēties ministrijaiLudzas Zeme sazinājās ar Sabiedrības par atklātību – Delna direktoru Jāni Volbertu, kurš iepazinās ar domes atbildi. Viņš viennozīmīgi uzsvēra: – Protams, Kārsavas domei jāsniedz visa informācija par šo līgumu, tajā skaitā par samaksu un arī fiziskās personas dati, jo šajā gadījumā šī informācija nav klasificējama kā konfidenciāla. Nav jāvēršas uzreiz tiesā, bet gan labāk augstākstāvošajā iestādē, proti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minist­rijā.  Nav ne mazāko šaubu, ka ministrija liks šo informāciju atslepenot.Pats interesantākais, ka li­kums nosaka, ka šī informācija ir pieejama ne tikai žurnālis­tiem, bet ikvienam iedzīvotā­jam. Proti, ja uz domi atnāktu kāds cilvēks no ielas un uzraks­tītu iesniegumu ar lūgumu uz­zināt, cik dome maksā juristei, tad domei šāda informācija jāsniedz.Nodokļu  nauda nepieder  SilickaiLudzas Zeme šai jautājumā lūdza arī jurista un Saeimas de­putāta A. Jakimova komentāru. Viņš sacīja: – Man kā iedzīvotā­jam ir pilnīgi skaidrs, ka visām pašvaldību izdevumu pozīcijām jābūt caurspīdīgām, jo tā ir nodokļu maksātāju nauda, nevis politiķu kabatas nauda, kuru var maksāt, kam grib un cik grib. Iedzīvotājiem jāzina, kur tā nauda tiek tērēta. Domei nav nekādu morālu tiesību neatklāt jurista izmaksas. Es pat šobrīd negribu runāt par likumdošanas niansēm. Tās ir lietas, kuras demokrātiskā sabiedrībā ir pašsaprotamas.Aptaujātajiem juristiem un advokātiem nav šaubu, ka  redakcija var panākt piepra­sītās informācijas publiskošanu, tikai jautājums, vai tas tagad jādara. Jo Kārsavas politiķi, konkrēti I. Silicka, slēpj ziņas ne no avīzes, bet gan no saviem vēlētājiem.Slepus  vēlējās reklāmu  LZŠoreiz jāpiemin arī citi Silickas kundzes mēģinājumi un vēlme slēpt no vēlētājiem un pat saviem kolēģiem informāciju. Proti, savulaik, kad Ludzas Zeme bija slēgusi līgumus ar Ludzas, Zilupes un Kārsavas domi par informatīvās lappuses ievietošanu, Silicka Ludzas Zemei (konkrēti man) izteica īpašu lūgumu. Proti, zem šīm apmaksātajām lappusēm tiek norādīts (un prasa likums), ka laukums ir apmaksāts. Tas nepieciešams, lai lasītāji netiek maldināti. Silickas kundze saru­nā ar mani, galveno redaktori, vaicāja, vai nevaram izdarīt tā, lai šis vārds apmaksāts avīzē vispār neparādās. Kad vaicāju, kādēļ tas nepieciešams, viņa sacīja, ka nevēlas, lai citi depu­tāti zinātu, ka ir noslēgts šāds līgums. Ludzas Zeme uz šādu maldināšanu negāja.

Publicēts 07 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 5 / 5. 1