Esot kopā, mums viss izdosies - Ludzas Zeme

Esot kopā, mums viss izdosies

Esot kopā, mums viss izdosies
3.1
(38)

Valdis Maslovskis, deputātu kandidāts pašvaldību vēlēšanās no ZZS saraksta

Iesākumam mazliet par sevi. Esmu ģimenes cilvēks, audzinu divas meitas un dzīvoju Ludzas novada Martišu ciematā. Brīvo laiku pavadu, makšķerējot un kopjot savu sētu. Manu vecāku saknes nāk no Kārsavas novada Salnavas pagasta un Ludzas novada Istras pagasta.

Ludzas novada pašvaldībā strādāju jau četrus gadus un salīdzinājumā ar citiem kolēģiem, tas nav diezgan ilgs laika posms. Kopumā uzskatu, ka ir vērā ņemams, lai izprastu darba specifiku, nianses un spētu pilnvērtīgi strādāt iedzīvotāju labā jaunizveidojamā Ludzas novadā. Atbalstu racionālas vajadzības, kvalitatīvas pārmaiņas, kā arī sasniegto vērtību saglabāšanu novadā. Galvenais ir ikdienas komunikācija ar novada iedzīvotājiem risinot gan dažādas iedzīvotāju vajadzības, uzklausot bažas, raizes, piedāvājumus, gan arī kritiku, un protams arī pateicības vārdus. Droši vien ne viss izdodas ideāli, tomēr galvenais ir atrast kompromisu visos jautājumos un rast risinājumu, kas spētu apmierināt visas puses, kas dažkārt nav viegli. Tā, protams, nav iedzīvotāju vaina. Ne visas ar pašvaldības darbu saistītu procesu nianses un to gaitu iedzīvotājiem ir jāizprot un arī nav jāzina. Mūsu primārais darbs ir procesu skaidrošana un atgriezeniskās saites panākšana, lai iedzīvotāji aktīvi iesaistītos procesu risināšanā, jo viss darbs, ko mēs darām ir domāts iedzīvotāju labklājības uzlabošanai. Darbs ir jādara tā, lai cilvēkam pēc komunikācijas ar amatpersonu, paliek iespaids un vēlme vēlreiz griezties un saņemt savu rūpju risinājumu.

Kopumā man ir gandrīz 28 gadu darba stāžs, kas nostrādāts dažādos amatos Valsts pārvaldē. Savus darba pienākumus veicu domes priekšsēdētajā vietnieka amatā. Manos galvenajos darba pienākumos ietilps pārraudzība par pašvaldības darbību komunālo pakalpojumu sniegšanā pašvaldības iedzīvotājiem 9 pagastu pārvaldēs. Tātad esmu atbildīgs par Ludzas novada lauku teritoriju, par pagastiem. Vēlos arī sniegt savu redzējumu, kas sagaida lauku teritorijas iedzīvotājus, kā arī kliedētu dažādas bažas, raizes un baumas.

Bieži nākas dzirdēt, ka pašvaldībā jau ir izlemts, kuros pagastos ir nepieciešamas pagasta pārvaldes un kuros nē, un cik daudz šādu pārvalžu ir jāveido, kuras ir jāapvieno apvienībās pa divām vai pa trim, kuras savukārt jāpievieno pie pilsētām. Visu četru jaunapvienojamo pašvaldību amatpersonas dažādos līmeņos un darba grupās apspriež kādus pārvaldes modeļus veidot jaunajā Ludzas novadā. Arī pašlaik mūsu novadu pārvaldes mehānismi un štata vietu skaits ir gan līdzīgs, gan arī atšķirīgs, galvenais, ka tiek saglabāta pieejamība. Saprotu, šādas baumas virmo, jo ir neviendabība – mazākajā pagastā dzīvo ap 300 iedzīvotāju, bet lielākajā virs 1000. Varu apgalvot, ka nav pamata satraukumam par to, ka tiks likvidēti kādi jau šobrīd pagastos esošie pakalpojumi un iedzīvotājiem pakalpojumu sasniedzamība būs pieejama tikai Ludzā, Kārsavā, vai Zilupē. Esmu pārliecināts, ka ir jāsaglabā tāda kārtība, lai visus noteiktos pakalpojumus ir iespējams saņemt un nodrošināt saviem iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. Tas nozīmē, ka katrā pagasta pārvaldē ikviens iedzīvotājs varēs attālināti vai klātienē arī turpmāk saņemt sev vēlamos pakalpojumus. Turklāt, pastāvot pagastu pārvaldēm, tiek mazināts birokrātiskais slogs un iedzīvotājam ir vieglāk sasniegt pašvaldību savā komunikācijā. Pagasta pārvaldes vadītājs ir tieši atbildīgs par saimniecisko procesu organizēšanu pagastā. Pagasta pārvaldes vadītājs sadarbībā ar citu jomu speciālistiem pārredz konkrētos sadzīves risinājumus, saredz vajadzības. Reizēm pagasta pārvaldes vadītājs ir visoperatīvāk sasniedzamais pašvaldības pārstāvis, kurš iedzīvotājam var sniegt informāciju vai pašvaldības administrācijai. Ludzas novada pašvaldība, optimizējot un centralizējot pagastu struktūru, kā arī attīstot arvien vairāk elektronisko saziņu, šo gadu laikā ir minimizējusi to darbinieku skaitu, kuri strādā pagasta pārvaldē. Taču lokālā vidē un lauku teritorijā tas vienalga ir ērtākais veids, kā iedzīvotājam nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Ir jāņem vērā arī tas, ka iedzīvotāju depopulācijas mehānisms diemžēl ir neatgriezenisks. Arī pašlaik Ludzas novadā uz diviem pagastiem ir viens pagasta pārvaldes vadītājs, lielākajā daļā pagastu bibliotekārs un kultūras nama vadītājs ir vienā personā, sekretārs un kasieris pilnvērtīgi apvieno abus amatus vienā personā, elektriķis spēj efektīvi izpildīt savus uzdevumus pat trīs pagastos un iedzīvotāji pat neizjūt, ka kaut kas ir mainījies pakalpojumu sniegšanas procesā un kvalitātē. Šāds mehānisms ne visos pagastos iederas, ņemot vērā dažādus faktorus. Dažos pagastos ir prāvs daudzums daudzdzīvokļu māju, dažos ir apjomīga kultūras dzīve, dažos plašs klāsts ar uzņēmējiem un ceļu daudzveidība, dažos ir pārdesmit kilometru garas ūdens un kanalizācijas trases. Burtiski vienāda risinājuma un darba apjoma nav. Galvenais ir jābūt nosacījumam, ka šis pagasta pārvaldnieks ir sasniedzams jebkurā laikā un regulāri izbrauc uz pagastiem, ciemiem un viensētām, lai būtu pieejams iedzīvotājam. Tam ir jābūt īstam saimniekam, kurš, uzklausot iedzīvotāju viedokli un viņu problēmas, spēj ātri un kvalitatīvi atrisināt jautājumus. Jautājumos, kas nav pārvaldnieka kompetencē, viņš ir tilts starp pagastu iedzīvotājiem un novada vadību.

Tāpat uzskatu, ka pagastos ir jāsaglabā kultūras vide. Ir jārada un jānodrošina kultūras pasākumi, kā arī citas aktivitātes, lai ne tikai pilsētās notiktu pasākumi, bet arī pagastos, kas dotu iespēju arī vecāka gājuma cilvēkiem nākt un apmeklēt šādus pasākumus. Jāsaglabā bibliotēkas, kur iedzīvotājiem pieejamas dažādas grāmatas, laikraksti, internets.

Esmu pārliecināts, lai kur mēs ietu, visi ceļi vedīs uz mājām un arī Zilupes, Ciblas, Kārsavas un Ludzas novadu atkalapvienošana ir ceļš uz mājām, uz mājām, kur ciešā draudzībā un savstarpējā cieņā dzīvojām gan mēs, gan mūsu vecāki, brāļi, māsas, draugi, kaimiņi un vecākas paaudzes.
Es ļoti vēlos, lai mūsu jaunais Ludzas novads būtu vieta, uz kuru vienmēr vēlētos atbraukt, vieta, no kuras negribas doties prom. Esmu pārliecināts, ka, apvienojoties visu četru novadu profesionālajai vadībai, mēs sasniegsim šādu rezultātu.

Politisko reklāmu apmaksāja partija Zaļo un Zemnieku savienība

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums 3.1 / 5. 38